Algemene Voorwaarden

URBAN MOVE IZEGEM

INHOUD

artikel 1:

Deze voorwaarden zijn van toepassing bij het aanbod en de overeenkomst voor  de  deelname aan de URBAN MOVE. Het evenement omvat het deelnamerecht aan: de Urban Move Izegem van 16/9/2018

 INFORMATIEVERPLICHTINGEN

artikel 2: De deelnemer dient de gevraagde informatie juist en volledig te verstrekken aan de  Stad Izegem. Voor de verwerking van de persoonsgegevens verwijzen we naar de Privacyverklaring. Wanneer blijkt dat de verstrekte informatie niet correct of onvolledig is, heeft de stad het recht de deelname te annuleren of eventuele extra kosten aan te rekenen.

Bij het sluiten van de overeenkomst zijn volgende verzekeringen inbegrepen:

VERZEKERINGEN

artikel 3: verzekering via de ISB sportverzekering. http://www.isbvzw.be/431/papers/122

Het betreft een eenvoudige en complete verzekering voor wanneer een van de deelnemers of vrijwillige begeleiders een kwetsuur oploopt en/of aansprakelijk wordt gesteld voor materiële of lichamelijke schade aan derden.

Volledige dekking: lichamelijke dekking, burgerlijke en strafrechtelijke verdediging en burgerlijke aansprakelijkheid

PRIJS

artikel 4: De in het contract overeengekomen prijs omvat alle verplichte diensten, onder voorbehoud van een kennelijke materiële vergissing.

 ANNULERING DOOR DE DEELNEMER

artikel 5:
Annuleren binnen 14 dagen na inschrijving:

De deelnemer  kan tot maximaal 14 kalenderdagen na zijn inschrijving zijn deelname kosteloos annuleren. De termijn van 14 kalenderdagen begint op de dag na de inschrijving.

OVERDRAAGBAARHEID VAN HET CONTRACT

artikel 6: De inschrijving is strikt persoonlijk. De deelnemer kan zich dus niet laten vervangen door een andere deelnemer.

ANNULERING DOOR DE stad

artikel 7: Wanneer de Stad de URBAN MOVE vooraf of tijdens het evenement annuleert en dit omwille van overmacht, dan wordt de deelnemer daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht. Bij een dergelijke annulering  wordt het deelname-geld niet terugbetaald.

KLACHTENREGELING

artikel 8: Indien de deelnemer een klacht heeft, dan dient hij zijn klacht schriftelijk te versturen aan de stad. Klachten tijdens het evenement moeten ter plaatse overgemaakt worden en dit op een bewijskrachtige manier.

PRIVACY WETGEVING

De verzekering wordt beheerd door de stad. De verstrekte (persoons) gegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd en kan de stad gebruiken voor commerciële doeleinden. De stad geeft ze niet door aan bedrijven en instellingen buiten de stad. Iedereen heeft recht op toegang tot zijn persoonlijke gegevens en kan steeds kosteloos verbetering of verwijdering van de gegevens vragen in overeenstemming met de wet van 8/12/99 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Vo. 2016/679). De Privacyverklaring is van toepassing.

VERTALEN VAN DE COMMUNICATIE

De communicatie met onze deelnemers gebeurt in het Nederlands. Al onze documenten zijn enkel beschikbaar in het Nederlands.